Su Bashi, visite de Emomalii Rahmon
     

Su Bashi, visite de Emomalii Rahmon